Enea Qosmos technology furnishes 5600 types of metadata